บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม

กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผ่านเว็บไซต์ RSATHAI.ORG