สถานบริการให้การปรึกษาทางเลือกสามารถแนะนำแหล่งยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ในพื้นที่ได้ด้วย