ทางเลือกท้องไม่พร้อม

ทางเลือกท้องไม่พร้อม

สิทธิทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม คือ หนึ่งในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่กล่าวไว้ว่า

“สิทธิในการเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่ ตามความพร้อมของร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยไม่มีเงื่อนไขอุปสรรคจากศาสนา ประเพณี และกฏหมาย”

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับบริการดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและใจ เช่น การตรวจตั้งครรภ์ การรับคำปรึกษา และการดูแลรักษาจากแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักสาธารณสุข โดยไม่มีการเลือกปฎิบัติ ไม่ว่าการตั้งครรภ์นั้นจะมีความพร้อมหรือไม่
โดยทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม มีสองแนวทางหลัก
คือ ตั้งครรภ์ต่อ และยุติการตั้งครรภ์

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์และยังไม่พร้อม การรู้อายุครรภ์ = ทางเลือก

0
หลังจากตรวจพบว่าท้อง การรู้อายุครรภ์จะช่วยประเมินแนวทางการจัดการหลังรู้ว่าตั้งครรภ์ได้ ไม่ว่าเลือกจะตั้งครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ หากต้องการตั้งครรภ์ต่อการรู้อายุครรภ์เร็วช่วยให้วางแผนเรื่องการฝากครรภ์ เพราะเมื่อไปฝากครรภ์จะมีประโยชน์ในด้านการป้องกันภาวะอื่นๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การดูสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์และคลอด โดยควรฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าท้องก่อน 12 สัปดาห์ หากต้องยุติการตั้งครรภ์ จากความไม่พร้อมทั้งด้านสุขภาพกายหรือจิตใจ อายุครรภ์จะเป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าสามารถทำได้หรือไม่ ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือการใช้ยา ซึ่งในประเทศไทยอยู่ได้มีการขึ้นทะเบียนยายุติการตั้งครรภ์ (Medabon) เมื่อปลายปี 2557 และกระจายไปใช้ในสถานบริการสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัยเท่านั้น ไม่มีขายทั่วไป การจะยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาต้องรับการบริการจากแพทย์และพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย ดังนั้น...

สิทธิที่จะเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมคืออะไรได้บ้าง

0
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทุกคน มีสิทธิจะได้รับบริการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกายและใจ และในแต่ละคนอาจไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกัน โดยเราเคารพการตัดสินใจนั้นแบบไม่ตีตรา และหวังว่าทางเลือกนั้น จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย ทางเลือกต่อทางออกของปัญหาท้องไม่พร้อม มีสองแนวทางหลัก คือ ตั้งครรภ์ต่อ และ ไม่ตั้งครรภ์ต่อ หรือ การยุติการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ต่อ ให้คำนึงถึงวิธีการจัดการผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางอารมณ์และการแสดงออก เช่น ความวิตกกังวล อับอาย เสียใจ การประชด การตัดสินใจชั่ววูบ ผลกระทบทางสังคม เช่น ไม่มีที่อยู่ ไม่มีงานทำ...

ทางออกของท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น.. ไม่ใช่การแต่งงาน !!

0
การมีความสัมพันธ์ทางเพศและตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นเรื่องที่ผู้ชายมีความผิดทางกฎหมายอาญา ดังนั้น จำเป็นต้องมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมาย (หากฝ่ายชายอายุต่ำกว่า 18 ปี จะถูกดำเนินคดีในสถานพินิจเด็กและเยาวชน) กรณีนี้ที่พบมากคือ ครอบครัวของฝ่ายชายมักขอหมั้นหมาย หรือบังคับแต่งงานเพื่อให้จบเรื่องทางคดี การให้ลูกสาวที่ตั้งครรภ์แต่งงานในลักษณะนี้อาจทำให้พ่อแม่รู้สึกว่ามีทางออกของตนเองในลักษณะไม่เสียหน้า แต่ทางออกนั้นอาจทำให้ลูกสาวต้องเสียใจ และเสียอนาคตไปตลอดชีวิตเพราะการแต่งงานในอายุที่น้อยและไม่พร้อมนี้ในระยะต่อมา...ทางฝ่ายชายมีแนวโน้มที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในที่สุด... แต่ก็มีพ่อแม่ผู้หญิงจำนวนมากที่ใช้ช่องทางกฎหมายนี้ เรียกร้องค่าเสียหายจากครอบครัวของฝ่ายชาย การทำเช่นนี้ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้รักลูกเห็นแก่ได้เห็นลูกเป็นสิ่งของที่จะนำมาซึ่งเงินทองซึ่งกลับไปซ้ำเติมความรู้สึกของลูกที่กำลังประสบปัญหา ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองต้องถามความคิดเห็นของลูก ต้องไม่บังคับแต่งงาน ไม่เห็นแก่ได้...

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 5 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง

0
สาระสำคัญในมาตรา 5 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 คือ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ.. “บริการอนามัยเจริญพันธ์ุ” ครอบคลุมการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์-คลอด-หลังคลอด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์นี้ โดยร่วมกับ สปสช. สนับสนุนการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยการใช้ยา และ กระบอกดูดสุญญากาศ...

สิทธิในการเลือกคือ“สิทธิของผู้ป่วย”

0
สิทธิในการเลือกคือ “สิทธิของผู้ป่วย” ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 9 ข้อ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมอยู่ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิข้อนี้รวมถึงบริการปรึกษาทางเลือก และบริการที่สอดคล้องกับทางเลือกกรณีที่ท้องไม่พร้อม แม้ว่าในปัจจุบันสถานบริการด้านสาธารณสุขจำนวนมาก จะยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการในทุกด้านโดยเฉพาะบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (ทำแท้งถูกกฎหมาย) แต่เราควรตระหนักว่านี่คือ สิทธิอันชอบธรรมโดยพื้นฐานที่เราควรจะได้รับบริการเหล่านี้ และหากสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ ไม่พร้อมที่จะให้บริการเราควรมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม แม้ว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขแต่ละคนอาจจะมีทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแตกต่างกัน แต่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มาขอรับบริการ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติงานบนฐานทัศนคติส่วนบุคคลของตนเอง และควรมองเห็นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาขอรับบริการ คือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ข้อ...
Doctor and patient during consultation in medical office

การปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม Options counseling

2
สิ่งที่ผู้หญิงต้องการทันทีที่พบว่าตนเองตั้งท้องโดยไม่มีความพร้อมคือ ผู้ที่สามารถรับฟังปัญหาอย่างเป็นมิตรโดยไม่ซ้ำเติม/ไม่ตัดสินคุณค่า และให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขชีวิต เพื่อนำมาช่วยคลี่คลายและแก้ปัญหาได้จริงสถานบริการจึงจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือก เพื่อให้ผู้หญิงได้ตัดสินใจทางเลือกที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินชีวิต ศักยภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความพร้อมในการรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจได้ การปรึกษาทางเลือกมุ่งให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม รับรู้ข้อมูลทางเลือกอย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อคลี่คลายความรู้สึก มีความเข้าใจ มีความเข้มแข็ง เห็นทางออกชีวิต และสามารถตัดสินใจต่อปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยผู้ให้การปรึกษาทางเลือกมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง :เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม) มีทักษะในการให้บริการปรึกษา   มีทัศนะที่เป็นกลาง และเท่าทันต่ออคติตนเองที่เกี่ยวข้องกับท้องไม่พร้อม   มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเชิงเพศภาวะ...
Woman in dress walking on tropical beach

คำประกาศสิทธิของผู้หญิงในการเลือก

0
เราเชื่อว่าผู้หญิงมีอิสระและมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะท้องต่อหรือจะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องการตั้งครรภ์ของเธอตามจิตสำนึกหรือมโนธรรมของเธอเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่เธอจำเป็นหรือเหตุการณ์ขณะนั้น การตัดสินของสังคมต้องไม่บีบบังคับให้ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์ต่อไป เรารับรู้ว่าการสนับสนุนทางเลือกในตัวเองไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงการบริการยุติการตั้งครรภ์เป็นการบูรณาการของระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และเราเชื่อว่าผู้หญิงจะได้รับสิทธินี้ ผู้หญิงมีความจำเป็นและต้องการจะเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ โดยได้รับบริการปรึกษาของแพทย์ พยาบาล หรือมีเพื่อนและครอบครัวที่เธอเลือกจะเกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเมือง สังคมเศรษฐกิจจะต้องเอื้อต่อการทำงานให้มีทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นส่วนของข้อตกลงที่ให้มีทางเลือก เราขอกล่าวอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์และรับรู้ถึงคุณค่าทางศีลธรรมที่พวกเขาได้ทำงานในเรื่องนี้ เรารับรู้และเคารพว่าบุคลากรส่วนหนึ่งอาจเลือกที่จะไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์" แต่เราเชื่อว่า "มันเป็นเรื่องจำเป็นทางจริยธรรมของแพทย์เหล่านั้นที่จะต้องกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะได้รับการส่งต่อไปให้ผู้บริการอื่นที่เต็มใจให้บริการยุติการตั้งครรภ์ เราเชื่อว่า จะมีกรณีจริยธรรมที่ลึกซึ้งในเรื่องอิสระด้านทางเลือกของอนามัยการเจริญพันธุ์ เรามีการตกลงที่จะอธิบายว่าทำไมการทำแท้งมีความจำเป็นและทำไมผู้หญิงมีความสามารถที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เพราะผู้หญิงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถจะสร้างหรือทำการตัดสินใจสำหรับตนเอง (Reproductive Autonomy) ที่มา : London Declaration of Pro-choice...

อาการท้องนอกมดลูก

0
อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก มีอาการเจ็บปวดที่ท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานบ่อยครั้งเป็นข้างเดียว และเลือดออกทางช่องคลอดอาการเจ็บปวดและเลือดออกอาจมีติดต่อกันไป หรือเป็น ๆ หาย ๆ และในบางกรณีอาจไม่มีอาการอะไรเลย ปัจจัยเสี่ยงสูงสำหรับครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก คือ การผ่าตัดท่อนำไข่ ทำหมันโดยตัดท่อนำไข่ เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก การได้รับยาไดเอธิลสติลเบสตรอล (diethylstilbestrol) ขณะเป็นทารกในครรภ์ การใส่ห่วงอนามัย และโรคของท่อนำไข่ที่มีบันทึกไว้  การผ่าตัดทำหมันที่ท่อนำไข่และอื่นๆ ทำให้มีตำแหน่งตีบตันเป็นจุดที่ตัวอ่อนจะเดินทางมาติดอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถเดินทางไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้ การใส่ห่วงอนามัยเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก แต่ไม่อาจป้องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูก โดยปกติโอกาสที่จะตั้งครรภ์หลังทำหมันหรือใส่ห่วงอนามัยนั้นต่ำมากเนื่องจากเป็น...

4 สิ่งควรทำเมื่อรู้ว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ที่จะทำให้เผชิญปัญหา และช่วยเหลือคุณรักได้มากขึ้น

0
เมื่อทราบว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ขอให้มีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถ้าเราเพียงรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ไม่ตำหนิ ไม่ดุด่า ไม่เพิกเฉย และรู้เท่าทันความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง 4 สิ่งควรทำเมื่อรู้ว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ที่จะทำให้คุณเผชิญปัญหา และช่วยเหลือคนที่คุณรักได้มากขึ้น 1.  “ตระหนักว่าคุณคือคนสำคัญ” เมื่อคนใกล้ตัวตัดสินใจที่จะบอกกับคุณว่า “ท้องไม่พร้อม” หมายความว่า คุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจและเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญในชีวิตของเขาได้ อย่าผลักเขาออกไปเผชิญปัญหาเพียงลำพัง 2. “รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง” ทันทีที่คุณทราบว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม ความรู้สึกตกใจ โกรธ เสียใจ ผิดหวัง อาจถาโถมเข้ามา ขอเพียงให้คุณรับรู้อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องจัดการอารมณ์และความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม...

หากการตั้งครรภ์มีสาเหตุจากการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องทำอย่างไร

0
หากการตั้งครรภ์มีสาเหตุจากการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องทำอย่างไร หากตั้งครรภ์จากการถูกละเมิดทางเพศ อย่าแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ตามลำพัง แต่ควรเล่าความจริงให้กับพยาบาล แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาทราบ ไม่ควรปกปิดเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหา หน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศูนย์พึ่งได้ บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด กรณีความรุนแรงทางเพศนั้นเข้าข่ายข้อบ่งชี้ของการยุติตั้งครรภ์อยู่แล้ว และผู้ประสบปัญหาส่วนใหญ่มักเลือกยุติตั้งครรภ์ ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกละเมิดทางเพศนั้น ได้รับสิทธิการช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้น เช่น มีสิทธิยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย ทำให้การช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้นด้วย มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรมจำนวน 30,000...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

หน่วยงานรัฐต้องไม่ปล่อยให้หญิงท้องไม่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพัง

0
นักสังคมสงเคราะห์ RSA ได้รับการประสานจากสายด่วน 1663 ว่ามีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัด อายุครรภ์ก็ราว 20 สัปดาห์ ไม่เคยฝากครรภ์ ไม่ต้องการเปิดเผยการตั้งครรภ์ให้ครอบครัวและสังคมทราบ จึงโทรนัดให้มาอัลตร้าซาวด์ที่โรงพยาบาล และให้การปรึกษาทางเลือก เพื่อส่งต่อเครือข่าย RSA ได้อย่างเหมาะสมกับอายุครรภ์ของผู้ป่วย  29 สัปดาห์ 4 วัน นั่นคืออายุครรภ์ในวันที่มาตรวจ ทางเลือกจึงมีแค่ท้องต่อ เพราะไม่สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้แล้ว จึงต้องประเมินศักยภาพว่าจะเลี้ยงดูลูกได้ไหม ประเมินสภาพครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม...

โฆษณา