การประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon)...

ประชุมสามัญประจำปี 2563 เครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion)

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท...

Webcast Women’s health online ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท MSD (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ (1) สถานการณ์และนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อการป้องกันควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสตรี วิทยากรโดย...

ข้อจำกัดของ “วงสาธารณะ” : การตัดสินเชิงศีลธรรมและการตีตราประณาม – ท้องไม่พร้อม

ปรากฏการณ์ท้องไม่พร้อมและการเลือกยุติการตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่คนเผชิญสถานการณ์หรือมีประสบการณ์มาก่อนเลือกที่จะไม่พูดถึง หรือเปิดเผยกับคนทั่วไป ทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวถึงแนวโน้มของคนที่จะไม่พูดถึงประสบการณ์นี้ว่า "เรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่พูดกัน...ส่งผลทำให้คนมีโอกาสที่จะแสวงหาองค์ความรู้เรื่องนั้นน้อย เพราะฉะนั้น (คนที่ไม่เคยเชิญสถานการณ์) พูดบนข้อจำกัดของตัวเอง ในส่วนที่ตัวเองรับรู้มา..กรอบหนึ่งมันเป็นกรอบเรื่องของกฎหมาย อย่างที่ว่า ถ้าคนไม่รู้จริงเรื่องกฏหมาย ก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดหมดเลยเรื่องแบบนี้…ผู้หญิงที่ประสบปัญหาตรงนี้เขาไม่ลุกมาพูด เพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว จบก็ต้องการให้มันจบ จบแบบไม่มีใครรู้ด้วย.. เลยไม่ได้เกิดการพูดต่อเนื่องไป…ตัวของผู้ที่ประสมปัญหาเองก็ไม่ต้องการที่จะทำให้เป็นเรื่องสาธารณะด้วย ก็ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเรียนรู้ชีวิตของคนที่ประสบมาด้วย...

Live ท้องไม่พร้อมต้องพร้อมเข้าใจ – นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

https://www.youtube.com/watch?v=gVUPsRITDgw&t=1s ท้องไม่พร้อม ต้องพร้อมเข้าใจ วิทยากรโดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ "ปัญหาทุกปัญหาให้คิดก่อนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และวิธีที่จะแก้ไขง่ายที่สุดคือการแก้ที่ตัวเอง คนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไร…ขอให้เข้าใจและทำความเข้าใจตัวเองว่าทำเพื่ออะไร เมื่อเกิดการเข้าใจตัวเองจึงสื่อสารความตั้งใจสู่คนอื่น แม้การที่เราส่งข้อมูลไป เขาอาจเข้าใจ/ไม่เข้าใจ อย่าโกรธคนที่เห็นไม่ตรงกับเรา เพราะเขาอาจมีมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ ที่ต่างจากเรา"โดย...

ผู้ใหญ่-เยาวชน ใส่ใจ และลงมือทำ : บทเรียนทำงานป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นในพื้นที่ (2)

ในส่วนที่สามคือการทำงานของเยาวชน ที่จังหวัดภูเก็ตพบว่า เยาวชนหรือวัยรุ่นที่อยู่ในสถานการณ์การตั้งครรภ์อยากพูดคุยและปรึกษากับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันมากกว่าอยากคุยกับผู้ใหญ่ จังหวัดจึงได้พัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยให้แกนนำเยาวชนเป็นที่ปรึกษา หรือช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งภายหลังพบว่าแนวทางดังกล่าวช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่ได้จริง นอกจากนี้ ในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ได้ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วย ดังการทำงานของในสภาเด็กและเยาวชน ต.บางสีทอง อ.บางกรวย...

การประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคอีสาน ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้มุกดาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ผู้ใหญ่-เยาวชน ใส่ใจ และลงมือทำ : บทเรียนทำงานป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นในพื้นที่ (1)

พระราชบัญญัติป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ มีสาระสำคัญให้กระทรวงหลัก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น โดยมีหลักการอยู่บนฐานของการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของวัยรุ่น กล่าวคือวัยรุ่นต้องได้รับการปกปิดข้อมูลส่วนตัวและการรับบริการเป็นความลับ สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าถึงการรับบริการโดยมีสวัสดิการของรัฐรองรับ การประกาศใช้...

เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อระดมทุนนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิง

ลิงค์สำหรับ ร่วมบริจาคเพื่อสั่งซื้อเสื้อยืดรณรงค์ RSA ออนไลน์ https://www.rsathai.org/campaign-aug2019 โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤด จากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อมภายใต้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ในช่วง 5 ปีแรกของการดำเนินงานเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เข้าถึงผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านศูนย์พึ่งได้ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวนผู้หญิงที่เครือข่ายฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจึงมีไม่มากนัก แต่เมื่อมีองค์กรสมาชิกที่เปิดให้บริการสายด่วนเพื่อรับปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เช่น...

เธอถูกยิงด้วยปืนที่ท้อง แต่กลับโดนจำคุก 20 ปี #ผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสืบพันธุ์

หลังจากที่ 7 รัฐในอเมริกา ได้ออกฎหมายห้ามมิให้ยุติการตั้งครรภ์ หากตัวอ่อนในครรภ์มีสัญญาณชีพจรที่สามารถตรวจพบได้ (อายุครรภ์ราว 6 สัปดาห์) ก็มีผลการตัดสินคดีที่น่าสนใจหนึ่งในรัฐอลาบามา หนึ่งในรัฐที่เริ่มใช้กฎหมายนี้.. ผู้หญิงอายุ 27 ปี (โจนส์) ตั้งครรภ์ 5 เดือน ถูกยิงด้วยปีนที่ท้อง โดยผู้หญิงอายุ...
error: RSATHAI.org Content is protected System!!