เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

รวบรวมเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับท้องไม่พร้อม คุมกำเนิด ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม

อายุเท่าไรจึงเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองได้

12
อายุเท่าไรจึงเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองได้ คำตอบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์รับรอง ทางออกสำหรับกรณีต่ำกว่า  18  ปี  ให้พ่อแม่ ญาติตามสายเลือด มาเซ็นต์รับรอง สถานบริการบางแห่งอนุโลมให้เป็นคุณครู หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ เซ็นต์รับรองได้ ในกรณีที่ต้องพักค้างคืนที่สถานพยาบาล แม้อายุมากกว่า 18 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปีมาเซ็นต์รับรองการพักค้างด้วย ...

การฝากท้องที่โรงพยาบาล ต้องมีพ่อแม่เซ็นต์รับรองเมื่อผู้หญิงอายุเท่าไหร่

0
การฝากท้องที่โรงพยาบาล ต้องมีพ่อแม่เซ็นต์รับรองเมื่อผู้หญิงอายุเท่าไหร่ คำตอบ กรณีที่หญิงตั้งครรภ์อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีพ่อแม่มารับรอง โดยทั่วไป โรงพยาบาลหลายแห่งก็ยืดหยุ่น โดยเป็นญาติ หรือผู้ดูแลอื่นๆได้ ทั้งนี้ หากฝากท้องและพบปัญหานี้ ไม่มีผู้รับรอง ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำหาทางช่วยเหลือต่อไป

อายุต่ำกว่า 18 ปี ท้องไม่พร้อม สามารถตัดสินในทางเลือกได้เองหรือไม่

0
อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ท้องไม่พร้อม สามารถตัดสินในทางเลือกได้เองหรือไม่ หรือต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจแทน? คำตอบ: โดยทั่วไป ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองยินยอมในการทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การยุติการตั้งครรภ์ หรือการคลอดให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ยกเว้น แต่กรณีเร่งด่วนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต อย่างไรก็ตาม หากความประสงค์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองขัดแย้งกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทีมสหวิชาชีพที่ช่วยเหลือเรื่องท้องไม่พร้อมจะเน้นทางเลือกที่เด็กเป็นผู้ตัดสินใจ ด้วยการช่วยประเมินศักยภาพของเด็กและสภาพแวดล้อมประกอบกัน การดำเนินงานนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

เรื่องราวอัพเดทใหม่

โฆษณา