ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๔

0
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่มาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญากําหนดให้การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ถ้าเป็นการกระทําของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีตามที่กําหนด ผู้กระทําไม่มีความผิดนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒ (๓) (ฎ) และมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ เวชกรรม...

รายการผ่าโลกทำแท้ง : นิติวิชาการ Podcast เพราะกฎหมายมีหลายมุมมอง

0
รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.1 : การแพทย์ที่ก้าวหน้ากับกฎหมายที่ก้าวช้า โดยวิทยากรรับเชิญ คือ แพทย์หญิงศรีสมัย เชื้อชาติ https://www.youtube.com/watch?v=zJmmywkWYtI&t=14s รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.2 : เพื่อนที่จะรับฟังปัญหาโดยไม่ตัดสินคุณ โดยวิทยากรรับเชิญ คือ คุณณัฐกมล ศิวศิลป https://www.youtube.com/watch?v=p44UVdWOp8Y&t=86s รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.3 : ก้าวขึ้นมาทำบทบาทหน้าที่ของเราที่เราเกี่ยวข้อง โดยวิทยากรรับเชิญ คือ ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก https://www.youtube.com/watch?v=9e13EISeLL4&t=106s รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.4 :...

ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้

0
https://www.youtube.com/watch?v=FeDujyxS9So นพ.วรชาติ มีวาสนา เครือข่ายอาสา RSA ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการสถานีประชาชน : บังคับใช้กฎหมาย ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ บางส่วนบางตอน... ...ในมุมมองของผม ผมมองว่าการบริการยุติการตั้งครรภ์ควรจะเป็นบริการสุขภาพ มีสิทธิที่จะเลือก เราไม่สามารถดูแลทุก ๆ คนได้ เพราะฉะนั้นชีวิตเขา...

การทำแท้งอย่างปลอดภัย ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

0
https://www.youtube.com/watch?v=R0vyTvPOzvc คลิปสัมภาษณ์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย โดย IFMSA-Thailand สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์ ประเทศไทย เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างแนวคิดเรื่อง Reproductive Rights รวมทั้ง Safe Abortion การดูแลสุขภาพเพศหญิง  บางส่วนบางตอน...อาจารย์สัญญา ภัทราชัย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำแท้งแบบปลอดภัยในปัจจุบัน โดย 4 คำหลักว่า “Save women, Safe abortion.“...

จดหมายเปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305

0
จดหมายเปิดผนึกเรื่อง1. ขอให้รับฟังข้อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และแก้ไขมาตรา 305 ของภาคประชาสังคม2. ขอคำชี้แจงต่อกรณีปัญหาของระบบรับแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จนทำให้ประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ควรขยายเวลาในการรับฟังความเห็นออกไปจนกว่าระบบจะใช้งานได้จริง เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และองค์กรภาคีรวม 61 องค์กรและประชาชนผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนรวม 20,695 รายชื่อ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 จดหมายเปิดผนึกถึงกฤษฎีกา_ปรับแก้-6-กย.63ดาวน์โหลด

สติกเกอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์บริการสายด่วน 1663 และเครือข่ายอาสา RSA

0
เมนส์ไม่มา ตรวจแล้วข 2 ขีด ท้องไม่พร้อม โทร. 1663 เวลา 09.00 - 21.00 น. ทุกวันค้นหาสถานบริการเครือข่ายอาสา RSA : www.rsathai.org/networkservice

แผ่นพับเครือข่ายอาสา RSA (ล่าสุด63) Referral System for Safe Abortion

0
ปลอดภัยใส่ใจ "คุณภาพชีวิต" RSAThai อาสาปิดทองหลังพระ ทำไมต้องมี RSA เพราะว่า.. ยังมีผู้หญิงที่จำเป็นต้องได้รับบริการที่เข้าข่ายการทำแท้งตามกฎหมาย แต่เข้าถึงหน่วยบริการได้ยากและราคาแพง จึงต้องเข้าไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทำให้บาดเจ็บมีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตผลกระทบที่เกิดขึ้น..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมส่งผลต่อการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ น้ำหนักแรกคลอดต่ำ ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ขาดสารอาหาร ขาดการดูแลเอาใจใส่ เติบโตโดยไม่มีครอบครัวดูแล สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในอนาคต ข้อบ่งชี้ของการยุติการตั้งครรภ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภามีอะไรบ้าง ?การตั้งครรภ์นั้นๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้หญิง ตัวอ่อนในครรภ์พิการ การตั้งครรภ์เกิดจากความผิดทางเพศ ได้แก่...

Webcast Women’s health online ครั้งที่ 6

0
https://www.youtube.com/watch?v=9RFyx16-CII&feature=youtu.be สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท MSD (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ Webcast Women’s health online ครั้งที่ 6 โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 1) บรรยายพิเศษ : สถานการ์ณมาตรการและแนวทางการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นพ.พีรยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย...

มุมมองของนักวิชาการต่อการเสนอให้แก้ไขกฎหมายทำแท้ง

0
https://www.youtube.com/watch?v=achuXeEFiIk โครงการเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดการเสวนาเชิงนโนบาย ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย "ทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !! " เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายอาญาที่เกี่ยวช้องกับการยุติการตั้งครรภ์ วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นต่างๆ จากกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องกฎหมายและการยุติการตั้งครรภ์ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าอุปสรรคด้านหนึ่งของการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย...

คลิปวิดิโอ : การบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

0
ชวนรับชมคลิปวิดิโอ การจัดการประชุมชี้แจงจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด https://youtu.be/lpGvpTPUB7E https://youtu.be/DaNek675-mg https://youtu.be/ObzWT59aJvc https://youtu.be/MZCTuhxYmyQ https://youtu.be/AITqGxFyPrA https://youtu.be/kX-TCp307yY ที่มา : การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บันทึกวิดิโอเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า