ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้

0
https://www.youtube.com/watch?v=FeDujyxS9So นพ.วรชาติ มีวาสนา เครือข่ายอาสา RSA ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการสถานีประชาชน : บังคับใช้กฎหมาย ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ บางส่วนบางตอน... ...ในมุมมองของผม ผมมองว่าการบริการยุติการตั้งครรภ์ควรจะเป็นบริการสุขภาพ มีสิทธิที่จะเลือก เราไม่สามารถดูแลทุก ๆ คนได้ เพราะฉะนั้นชีวิตเขา...

การทำแท้งอย่างปลอดภัย ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

0
https://www.youtube.com/watch?v=R0vyTvPOzvc คลิปสัมภาษณ์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย โดย IFMSA-Thailand สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์ ประเทศไทย เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างแนวคิดเรื่อง Reproductive Rights รวมทั้ง Safe Abortion การดูแลสุขภาพเพศหญิง  บางส่วนบางตอน...อาจารย์สัญญา ภัทราชัย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำแท้งแบบปลอดภัยในปัจจุบัน โดย 4 คำหลักว่า “Save women, Safe abortion.“...

Webcast Women’s health online ครั้งที่ 6

0
https://www.youtube.com/watch?v=9RFyx16-CII&feature=youtu.be สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท MSD (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ Webcast Women’s health online ครั้งที่ 6 โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 1) บรรยายพิเศษ : สถานการ์ณมาตรการและแนวทางการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นพ.พีรยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย...

มุมมองของนักวิชาการต่อการเสนอให้แก้ไขกฎหมายทำแท้ง

0
https://www.youtube.com/watch?v=achuXeEFiIk โครงการเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดการเสวนาเชิงนโนบาย ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย "ทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !! " เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายอาญาที่เกี่ยวช้องกับการยุติการตั้งครรภ์ วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นต่างๆ จากกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องกฎหมายและการยุติการตั้งครรภ์ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าอุปสรรคด้านหนึ่งของการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย...

คลิปวิดิโอ : การบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

0
ชวนรับชมคลิปวิดิโอ การจัดการประชุมชี้แจงจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด https://youtu.be/lpGvpTPUB7E https://youtu.be/DaNek675-mg https://youtu.be/ObzWT59aJvc https://youtu.be/MZCTuhxYmyQ https://youtu.be/AITqGxFyPrA https://youtu.be/kX-TCp307yY ที่มา : การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บันทึกวิดิโอเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่...

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เก่ียวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์

0
https://www.youtube.com/watch?v=IElZPnac2vo&feature=youtu.be โครงการเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดการเสวนาเชิงนโนบาย ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย "ทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !! " เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายอาญาที่เกี่ยวช้องกับการยุติการตั้งครรภ์ วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นต่างๆ จากกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องกฎหมายและการยุติการตั้งครรภ์ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าอุปสรรคด้านหนึ่งของการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย คือ ข้อกฎหมายที่ยังไม่มีความชัดเจน...

ม.301 และ 305 ในมุมของแพทย์ผู้ให้บริการ

1
https://youtu.be/1C1YK52QLBQ โครงการเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดการเสวนาเชิงนโนบาย ผ่าทางตันกฎหมายทำแท้งไทย "ทำแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือบริการสุขภาพ !! " เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายอาญาที่เกี่ยวช้องกับการยุติการตั้งครรภ์ วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นต่างๆ จากกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องกฎหมายและการยุติการตั้งครรภ์ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าอุปสรรคด้านหนึ่งของการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย คือ...

Webcast Women’s health online ครั้งที่ 5

0
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท MSD (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ (1) สถานการณ์และนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อการป้องกันควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสตรี วิทยากรโดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์...

ทุกคนในโรงพยาบาลต้องรับรู้หมดว่าคลินิกวัยรุ่นอยู่ตรงไหนและมีหน้าที่อะไร

0
https://www.youtube.com/watch?v=KO4DpX4u3Tg&t=6s ส่วนใหญ่เด็กเขาจะมาถาม เด็กจะไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่นะ ทำให้ทุกคนต้องรับรู้หมดว่าคลินิกวัยรุ่น อยู่ตรงไหนและมีหน้าที่อะไร จุดเริ่มต้นตอนแรกมารับงานวัยรุ่นตั้งแต่ปี 53 ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงาน โดยไม่เข้าใจคำว่าคลินิกวัยรุ่นคืออะไร เราก็เข้าหาแพทย์ เข้าหาพี่ ๆ เขาก็เอ็นดู เราก็ทำงานมาเป็นทีมเรื่อยๆ จากแบบลักษณะของพี่กับน้อง มีเด็กท้องขึ้นมา ที่จะต้องมีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว งานสุขภาพจิต ตึกเด็ก ตึกหญิง ห้องคลอด รวมถึงระบบไอทีสารสนเทศ เรื่องสิทธิ งานประกันก็ต้องเกี่ยวข้อง...

เราให้ความรู้เรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถพูดคุยกันได้ – คุณนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

0
https://youtu.be/Bifn4wA1VdY ท้องไม่พร้อมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างกับครอบครัว เราไม่ได้มองว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เราต้องไปแก้ที่วัยรุ่น เราต้องมองว่าเราต้องไปแก้ที่ศูนย์เด็กตั้งแต่เล็กๆ เลย เราให้ความรู้เรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถพูดคุยกันได้ เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ความโดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จุดเด่นคือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ปัจจุบันสถิติลดลง แต่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมเยอะขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าวัยรุ่นปัจจุบัน เข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เดี่ยวนี้เรื่องการพกถุงเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย เราต้องให้ความรู้ตรงนี้...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

เครือข่ายท้องไม่พร้อมและภาคี ยื่นหนังสือต่อ รมต.กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดจัดทำประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกตาม ม.305 (5) พร้อม 4 ข้อเสนอ

0
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565)  ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม นำโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรที่ทำงานกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และบุคคลหลากหลายทางเพศ ในด้านสิทธิ สุขภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม รวม 36 องค์กร ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “การเร่งรัดจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (5)...

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า