รายงานเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2561 – Teenage Pregnancy Surveillance Report, 2018

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เก็บข้อมูลแม่วัยรุ่นอายุ < 20 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาลในช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2561 ผลการเฝ้าระวังครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรพัฒนารูปแบบและคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่คลอบคลุมทุกบริการที่จำเป็นทุกด้านที่เป็นมิตรและได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค และจัดให้มีบริการให้การปรึกษาการวางแผนครอบครัวในการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกกลุ่มอายุ และแนวทางการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกแห่ง และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 - 2569...

6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา “แนวทางการบริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ”

จากการประชุมเรื่อง “สังคม (ไม่)ทําอะไรกับท้องของวัยรุ่น” จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่46 (1/2562 ) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ในงานประชุมวิชาการสุขภาวะทางเพศระดับชาติครั้งที่ 3 ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ สาระสำคัญของการประชุม

รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562 ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จ—การตามหาสิทธิและทางเลือกให้กับทุกคน

สิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้หญิงหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ความท้าทายของเราคือการบรรลุภารกิจที่ยังไม่สำเร็จในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่านรายงานล่าสุดของ UNFPA เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 ซึ่งตีพิมพ์ในปีที่ครบรอบ 50 ปีของ UNFPA และครบรอบ 25 ปีของแผนปฏิบัติการที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ICPD) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

รายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561 โดยเน้น "พลังของทางเลือก" และมีชื่อรายงานเต็มว่า "พลังของทางเลือก: สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างประชากร" รายงานฉบับนี้นำเสนอมุมมองเชิงลึกเพื่อให้เห็นถึงพลังที่มาจากการได้เลือกจำนวนบุตร ช่วงเวลาในการมีบุตร และ ระยะเว้นห่างการมีบุตรว่าสามารถช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกได้อย่างไร อ่านรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561

คู่มือ : การช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้

คู่มือ : การช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ดาวน์โหลด แนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงท่ีประสบปัญหาท้องไม่พร้อม โดยใช้แนวทางปรึกษาทางเลือกที่ศูนย์พึ่งได้ มีกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่การคัดกรองผู้ประสบปัญหา ให้การปรึกษาทางเลือก ให้ความช่วยเหลือตามทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากรับบริการตามทางเลือก ที่มา : ...

ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อดูแลวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในด้านการพัฒนาเครือข่ายบริการท้ังตั้งครรภ์ต่อ และยุติการต้ังครรภ์ ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ให้บริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร จากผลการประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข...

ราชกิจจานุเบกษา : กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562

รู้หรือไม่ว่า...กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 มกราคม 2562 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ 26 มีนาคม 2562 (60 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา) กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญประกอบไปด้วย

ราชกิจจานุเบกษา : กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ.2561

กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ 17 ธันวาคม 2561 (30 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา) โดยมีสาระสำคัญประกอบไปด้วย สถานประกอบกิจการทุกประเภทจะต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ อย่างครบถ้วนและเพียงพอการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

รู้หรือยัง !! ตอนนี้มีกฏหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วนะ

รู้หรือยัง !! ตอนนี้เรามีกฎหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วนะ (ฉบับการ์ตูน)

สรปุผลการเสวนา “ ทำอย่างไรเมื่อผู้หญิงเลือกยุติ แต่อายุครรภ์เกิน ”

“ทำอย่างไรเมื่อผู้หญิงเลือกยุติ แต่อายุครรภ์เกิน”  โดย โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และเครือข่ายส่งต่อบริการ การเสวนานี้มุ่งใช้กรณีศึกษาและประสบการณ์ตรง ของผู้ร่วมเสวนาที่ปฏิบัติงานในด้านการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ และการช่วยเหลือดูแลเมื่อตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 24 คน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์ร่วมกัน

เรื่องราวอัพเดทใหม่

ไม่ได้เจตนา ที่จะเลือกทางเดินนี้…

เมื่ออ่านเรื่องราวย่อๆ ของเคสแต่ละวัน ด้วยทัศนคติก็เข้าใจ สงสาร การเดินทางที่ระยะทางเกือบ 3 ชั่วโมงกว่าจะได้เข้ากระบวนการ เช้ามืดเคสก็โทรแจ้งว่าถึงที่หมายแล้วค่ะ รายงานตัวก็ได้แนะนำไปจะต้องทำอะไรอีกครั้ง และเมื่อได้เจอกับเคสก็ทักทายกันธรรมดาของเจ้าของบ้าน เริ่มเข้ากระบวนการ เคสจะเป็นคิวที่ 2 ก็เดินเข้ามาในห้องส่วนตัว เรายิ้มให้กันผ่านแมส คำถามแรก มากับใครวันนี้ เคสก็อึ้งไปสักครู่ ตอบว่าน้องชาย ก็ไม่เป็นไรมีญาติมาเป็นเพื่อน แต่น้องได้ผ่านกระบวนการให้การปรึกษาทางเลือกมาอย่างดีมากกับดีกรีพี่พยาบาลคนนี้ไว้วางใจได้ รอบด้านมององค์รวม กาย  จิต สังคม เบื้องหลังและทางที่จะก้าวไปข้างหน้า