การประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดบริการยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา (Medabon)...

ประชุมสามัญประจำปี 2563 เครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion)

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ประจำปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท...

แบบสอบถาม ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Social Media 101 รุ่น 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA และ คลินิกวัยรุ่น จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางในการใช้โซเชียลมีเดีย ในด้านทำคลิปอย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟน รวมทั้งเทคนิคการเขียน...

ProVoice#6 – การทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health

ติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook RSATHAI คลิก ร่วมบริจาคผ่านการสั่งซื้อเสื้อรณรงค์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงฯ คลิก วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก การรณรงค์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและทางออกในเรื่องการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองชีวิตของผู้หญิงถึงกว่า...

การประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) ภาคอีสาน ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้มุกดาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อระดมทุนนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิง

ลิงค์สำหรับ ร่วมบริจาคเพื่อสั่งซื้อเสื้อยืดรณรงค์ RSA ออนไลน์ https://www.rsathai.org/campaign-aug2019 โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤด จากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อมภายใต้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ในช่วง 5 ปีแรกของการดำเนินงานเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เข้าถึงผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านศูนย์พึ่งได้ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวนผู้หญิงที่เครือข่ายฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจึงมีไม่มากนัก แต่เมื่อมีองค์กรสมาชิกที่เปิดให้บริการสายด่วนเพื่อรับปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เช่น...

ชวนรับชม Live ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข การศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ สุชุมวิท...

THE EXIT ทำแท้งออนไลน์ “สาเหตุการเติบโตของตลาดยาทำแท้งออนไลน์”

ทำไมตลาดยาทำแท้งในสื่อออนไลน์จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ? หลายฝ่ายมองว่าตัวกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทยเป็นอุปสรรคหนึ่ง เพราะยังลงโทษผู้หญิงและผู้ให้บริการ บวกกับหน่วยบริการที่ยังครอบคลุมไม่มากพอ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่มา : The EXIT Thaipbs ทำแท้งออนไลน์ “สาเหตุการเติบโตของตลาดยาทำแท้งออนไลน์”https://web.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/682692868855777/UzpfSTIwMzIyMzIyMDA0Mzg0Mjc6MjI3MDE1NjI0OTk3OTM1Mw/

เวิร์คชอปโซเชียลมีเดีย รุ่นที่ 1 : ทักษะการใช้โซเชียล 101

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อ และยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ให้บริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร รวมทั้งการแสวงหาความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระบบต่อไป โครงการมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่ง การสร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ โดยการขับเคลื่อนงานออนไลน์ภายใต้โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการโดยคณะทำงาน RSA ภูมิภาค ร่วมกับทีมโครงการและทีมเว็บไซต์ ใช้สื่อออนไลน์...

Live ทำไมผมจึงต้องสอนนักศึกษา เรื่องยุติการตั้งครรภ์ – ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

บันทึกถ่ายทอดสด การบรรยายพิเศษ "ภารกิจวิชาการที่ไม่ธรรมดา..ทำไมผมจึงตอนสอนนักศึกษาเรื่องยุติการตั้งครรภ์ ?" โดย อาจารย์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 https://www.youtube.com/watch?v=BIA3LiYuqeE&t=14s&fbclid=IwAR0C4U5klFRbVwN-uSqsdsxGZJv09gwxOAfuPM79WtbYD9pkGOM-Q5PcXZE ถ่ายทอดสดจากการประชุมเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA)...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น… พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

เกือบครึ่งศตวรรษ (46 ปี) ของการเดินทาง เพื่อการต่อสู้และขับเคลื่อนสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และความเท่าเทียมเพื่อผู้หญิง ในการคิดและตัดสินใจบนทางเลือกที่เหมาะสมและแตกต่างของชีวิต สู่การออกเดินขบวนรณรงค์ ในปี 2563 เพื่อให้ประกาศให้สังคมไทยทราบถึงความสำคัญของการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) บนสถานการณ์ที่ไม่พร้อม ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ สกายวอล์คปทุมวัน ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคมที่เป็นผลจากการมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อันนำไปสู่บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (ทำแท้ง)...