เครือข่าย RSA มหาสารคาม ร่วมพัฒนาบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม

0
จ.มหาสารคาม ระดมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ร่วมพัฒนทักษะการให้การปรึกษาที่เป็นมิตร และเข้าใจกฎหมายการทำแท้ง ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ 6 ตำบล รวม 40 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น...

สถานการณ์และข้อท้าทายเรื่องการทำแท้งในประเทศไทย โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

0
ปัญหาหลักเรื่องทำแท้งในสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันมีประเด็นสำคัญ 2 ประการคือ ประการแรกเกี่ยวกับวิธีคิดที่ฝังอยู่ในกฎหมายอาญาของไทย ที่มองว่าการทำแท้งเป็นอาชญากรรม และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและไปทำแท้งคืออาชญากร มีความผิดตามมาตรา 301 ซึ่งเป็นมาตราเดียวในประมวลกฎหมายอาญาที่ลงโทษเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น มาตราอื่นๆเกี่ยวกับการทำผิดต่างๆ จะใช้คำว่า ‘บุคคล’ ซึ่งหมายรวมถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มาตรานี้ลงโทษผู้หญิงทั้งๆที่ไม่มีผู้เสียหาย เพราะเป็นการตัดสินใจกระทำต่อร่างกายของตนเอง ภาษาอังกฤษว่า victimless crime สิ่งที่เครือข่ายต้องการขับเคลื่อนคือต้องการยกเลิกมาตรา 301 นี้ แต่โดยส่วนตัวอยากให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งออกไปหมดคือ มาตรา 301-305...

ศาล รธน. รับเรื่องร้องเรียนกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง กรณีแรกที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน #BalanceforBetter

0
วันสตรีสากล ปี 2562 เครือข่ายอาสา RSA และ เครือข่ายท้องไม่พร้อม ร่วมกันเรียกร้องให้มี #BalanceforBetter โดยขอให้มีความเท่าเทียมกันในมิติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เพราะการตั้งครรภ์นั้น ไม่ได้เกิดจากผู้หญิงฝ่ายเดียว ต้องมีผู้ชายมีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับเรื่องร้องเรียนความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง โดยคำร้องได้ให้เหตุผลว่า บทบัญญัติมาตรา 301 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560...

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 5 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง

0
สาระสำคัญในมาตรา 5 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 คือ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ.. “บริการอนามัยเจริญพันธ์ุ” ครอบคลุมการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์-คลอด-หลังคลอด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร์นี้ โดยร่วมกับ สปสช. สนับสนุนการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยการใช้ยา และ กระบอกดูดสุญญากาศ...

แบบสอบถาม ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Social Media 101 รุ่น 2

1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA และ คลินิกวัยรุ่น จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางในการใช้โซเชียลมีเดีย ในด้านทำคลิปอย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟน รวมทั้งเทคนิคการเขียน แชร์และ โพสต์เฟซบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอและแชร์ข่าวสารด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเพจของตนเอง ร่วมกับสื่อออนไลน์ในเครือข่าย RSA สร้างเครือข่ายออนไลน์ ระหว่าง RSA และคลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ ที่ใช้เพจในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงก์...
Close up of microphone

งานเสวนา DOC TALK “ABORTION RIGHTS OR WRONGS : เสียงผู้หญิงคือคำตอบ”

0
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา Documentary Club ร่วมกับ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม สมาคมเพศวิถีศึกษา แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กลุ่มทำทาง Women Help Women และ Women on Web จัดกิจกรรมดูหนังสารคดีเรื่อง...

การคุมกำเนิดกึ่งถาวร : สิทธิที่ยังเข้าไม่ถึง ? และอะไรคือช่องว่างที่ต้องการพัฒนา

0
ในขณะที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการคุมกำเนิด โดยพบว่า อัตราการเจริญพันธุ์รวมของสตรีไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 เฉลี่ยสตรี 1 คน มีบุตร 1.5 คน แต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยยังพบปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ร้อยละ 10.8 ในปี 2560 การช่วยชะลอการตั้งครรภ์ และลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นจะได้ผลดีนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เสนอว่าควรให้วัยรุ่นคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด แต่การเข้าถึงยาคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรยังมีข้อจำกัด วัยรุ่นไม่ทราบสิทธิ์ตนเอง...

คลิปการถ่ายทอดสด การประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 53 เรื่อง “14 เดือนของการใช้กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่เกิดอะไรขึ้นบ้าง ?”

1
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และโครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถีในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่ ”สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ดำเนินการประชุม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  กำหนดการ 13.30 – 13.45 น. แนะนำโครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถีในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่”...

Facebook Live : ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง ชีวิตจริงผ่านสายปรึกษาท้องไม่พร้อม

0
ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้ง ชีวิตจริงผ่านสายปรึกษาท้องไม่พร้อม โดย นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา ผู้รับผิดชอบ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย. 61 มีผู้มารับบริการปรึกษาจากสายด่วน 1663 เรื่องท้องไม่พร้อม จำนวน 52,370 ราย รู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 29,191...

Abortion Provider Appreciation Day 10 มีนาคมของทุกปี

0
Abortion Provider Appreciation Day 10 มีนาคมของทุกปี วันยกย่องบุคลากรผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา วันที่ 10 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวัน Abortion Provider Appreciation Day หรือ วันยกย่องบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคม นักจิตวิทยา ผู้ให้การปรึกษา...

เรื่องราวอัพเดทใหม่

สถานพยาบาลละเมิดสิทธิคนท้อง เลี่ยงทำแท้ง ทั้งที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ทารกพิการ ร้อง 5 หน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไข

0
“แพทย์ประเมินว่าลูกในท้องมีโอกาสผิดปกติด้านสมอง จึงแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะยุติครรภ์ให้ได้ จึงแนะนำให้ไปโรงเรียนแพทย์ เธอเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ ไม่มีที่ไหนรับ...” กรณีศึกษาที่ 1 : https://www.rsathai.org/contents/22609/  “อายุ 48 ปี มีลูกมาแล้ว 5 คน อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ท้องนี้ไม่พร้อม เพราะเป็นโรคลมชัก เคยผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ต่อมาพบเนื้องอกในมดลูก...

การนับอายุครรภ์

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า