ข้อมูลโครงการ

เครือข่ายอาสา RSA (Referral system for Safe Abortion) ดำเนินงานขับเคลื่อนโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ภายใต้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการสายปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2563

มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ

พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ

ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย RSA

สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ

จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างมีคุณภาพโดยเข้ารับบริการด้านยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การท้องต่ออย่างมีคุณภาพ