Rsathai.org Email Register

ระบบอีเมล์ RSATHAI เป็นระบบแบบปิด  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และรอการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้งานระบบอีเมล์ ช่องทางการเข้าใช้งานเมื่อได้รับอนุมัติอีเมล์แล้ว https://mail.rsathai.org
*
**ท่านจะใช้อีเมล์ได้หลังจากสมัคร ภายใน 24 ชั่วโมง โปรดรอการตอบกลับจากทางผ่านอีเมล์ส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้